Surtron Diathermy 200 Flash

In stock

Surtron Diathermy Flash 200 is a proper diathermo-coagulator to monopolar or bipolar precise surgery

Main Menu

Surtron Diathermy 200 Flash